logo sambucus

De muur van keizer Hadrianus 117 km lange versterkte grenslinie uit 2de eeuw doorheen wat nu Groot-Brittannië is.

EU-Project: Europa voor de Burger

De muur tussen Oost- en West-Berlijn, gebouwd in 1961 en gevallen op 09.11.1989.

 

"MUREN" 

Hoe muren tussen mensen te trotseren in crisistijden – vorm geven aan een

toekomst voor Europa.

 

Europa is een succes- en een vredesverhaal. Het is belangrijk om in deze tijden dit vredesverhaal in herinnering te brengen. Met ‘MUREN’ wil  ons forum samen met “Miteinander in Europa”  burgerparticipatie bevorderen en bijdragen tot een beter inzicht in de Europese geschiedenis.

Ale gevolg ook van vreemdelingenhaat worden de basiswaarden van Europa momenteel ter discussie gesteld.

Met het project ‘Muren’ willen we ertoe bijdragen de nieuw ontstane muren af te bouwen die door vooroordelen, nationalistische tendensen en bewegingen, door rechtspopulistische leuzen en ‘koude oorlog’, door onverdraagzaamheid en uitsluiting zijn ontstaan. We moeten daarvoor in dialoog treden.

“Miteinander in Europa” wil in 2017-2018 met niet-alledaagse activiteiten burgers uitnodigen om hieraan grensoverschrijdend  deel te nemen.

Europese jongeren zullen zich verdiepen zich in de belangrijke historische stappen die hebben geleid tot het ontstaan van de Europese unie – specifiek de verdragen van Rome -  en willen hiermee realiseren dat meer en beter begrip ontstaat voor de geschiedenis van Europa met o.m. de oprichting van de EU als een reactie op twee wereldoorlogen.

Jonge mensen uit Europa worden uitgenodigd om hun eigen visie op een “grenzeloos, respectvol en menswaardig ‘Samen in Europa’” in beeld te brengen. Deze beschouwingen worden op een symposium en een tentoonstelling, samen met foto’s van Jürgen Ritter,  getoond in alle partnerlanden in de tweede helft van 2018.

Deze foto’s tonen ‘muren’ tegen mensen, tonen aan hoe muren een grens zijn, hoe muren verdelen –en  hoe ze eigenlijk heel Europa verdeeld hebben. Tijdens de voorbereidingsperiode worden debatten gevoerd over de mogelijkheden om te streven naar een voor alle burgers gelijk, democratisch en menswaardig samenleven in Europa.

Herinneringsstekens worden gemaakt en symbolisch opgesteld op pleinen en straten in Europa om te herinneren aan en te verwijzen naar vooroordelen, racisme en haat. Ter plaatse worden spontane discussies gevoerd met burgers. Deze symbolische muren worden  nadien met jeugdig enthousiasme afgebroken. Deze actie zal plaatsvinden op dezelfde dag als de radiocampagne: op 13 augustus 2018, de verjaardag van de bouw van de Berlijnse muur in 1961.

Op deze bladzijde zal verslag uitgebracht worden over de zeer verscheiden thema's waartoe "muren" mensen inspireren: we gaan op zoek naar poëzie, muziek, cartoons, kunst en achterhalen de betekenis van muren voor mensen ....

 

13 augustus 1961: Bouw van de Berlijnse muur

Na de Tweede Wereldoorlog is Duitsland verdeeld in Oost- en West-Duitsland. Het Oosten wordt communistisch, het westen kapitalistisch. Het Oostduitse regime bouwt een muur opdat mensen uit het arme Oosten niet naar het rijke Westen kunnen vluchten. In 1989 komt de muur ten val en dat betekende het einde van de Koude Oorlog tussen Amerika en de Sovjetunie.