"Let's talk about Porno" zie: www.ipus4family.eu

Ons standpunt met aanbevelingen:

Pornografie is een belangrijk onderdeel geworden van de jeugdcultuur, of we dat nu willen of niet. Onderzoek toont aan dat jongeren ondanks de juridische voorschriften probleemloos bij en aan  illegale pornografische inhoud geraken en die dan ook gaan consumeren (Altstötter, 2006). Zonder enige twijfel houden deze voor hen makkelijke wegen naar pornografische consumptie,  risico’s in en maken ze jongvolwassenen onzeker in hun seksuele socialisering als hen geen of te weinig  daarboven staande degelijke informatie over de ware en realistische seksualiteit wordt verstrekt. Als hen de competentie en het vermogen ontbreekt om het geziene kritisch te benaderen dan is het gevaar reëel dat zij de in pornofilms getoonde gevoelloze seksuaiteit als normaal gaan beschouwen.

Dit heeft gevolgen voor hun identiteitsontdekking en –ontwikkeling en voor hun eigen lichaamservaring en leidt wel eens tot een overmatige seksuele prestatiedrang. Intussen hebben  uitgebreide studies met een brede Europese input, bewezen dat de confrontatie van kinderen en jongeren met internetpornografie tot de grootste online risco’s is gaan behoren (Hasebrink e.a., 2009). Het onderzoek „Porno in WEB 2.0.“ heeft in die zin ook verontrustende problematieken aangetoond:  45% van alle jongeren tussen 16 en 19 jaar consumeren minstens éénmaal per maand porno, en daarvan  9%  zelfs dagelijks. In Duitsland  komt 50%  er voor het eerst mee in contact in de leeftijd tussen 12 en 14 jaar.

In een recent artikel van eNASCO: Sexual rights and sexual risks among youth online (2015) staat te lezen: “Een bijzonder groot aantal jongeren heeft toegang tot pornografie onlineen wordt er ook offline mee geconfronteerd.“ Daarop heeft Europa en de EU intussen gereageerd. Beschermingsfilters en inschattingstools voor consumentgerichte inhouden zijn nu voorhanden. Maar die filters kunnen nogal makkelijk omzeild worden. En als kinderen ertoe komen om zich op chatportalen te begeven dan kan geen enkele, welke software ook, dat verhinderen. De immer stijgende consumptie van pornografisch materiaal door kinderen en jongeren maakt heel veel vragen los omtrent het thema seksualiteit en zorgt zowel bij kinderen en jonge mensen als  in hun omgeving voor onzekerheid en onrust.

Het gaat daarbij om kinderen en jongeren uit alle lagen van de bevolking welke opvoeding ze ook genoten hebben. Het feit dat drie op vijf jongeren vandaag beschikken over een smartphone met multimediale mogelijkheden betekent dat evenveel van hen onbeschermd toegang hebben tot pornografisch materiaal. En het blijkt steeds meer dat in de meeste gevallen leerkrachten noch ouders weet hebben van het bestaan van zulke video’s en beelden….

We moetens vaststellen dat in Europa het opvolgen en het ter beschikking stellen van preventieve maatregelen om internetpornografie bij kinderen en jongeren aan banden te leggen, falen.

Vanuit die vaststelling stelt ons consortium volgende aanbevelingen voor:

  1. Elke Europese regio zou dringend moeten kunnen beschikken over een goed gecoördineerd netwerk van betrokken personen die een degelijk en werkzaam aanbod uitwerken om via ouder- en familieverenigingen over deze problematiek informatie en opleidingen te  verstrekken en via hetwelk ouders en leerkrachten ook preventie en hulp kunnen krijgen.
  2. Kinderen en jongeren moeten in de nabije toekomst beter beschermd worden tegen het overaanbod aan internetpornografisch materiaal, wel wetend dat dit voor hen momenteel een verhoogd risico inhoudt op een ongecontroleerd en pathologisch gebruik ervan. We durven dan ook te stellen dat volgende maatregelen zich opdringen:  

-  Aan websites waarvan de inhoud strijdig is met de wetten inzake jeugdbescherming moet bijzondere aandacht worden gegeven. We willen erop wijzen dat er noodzakelijke aanpassingen nodig zijn aan het jeugdbeschermingrecht wat betreft het ter beschikking stellen en het gebruik maken van pornografisch materiaal. We stellen echter vast dat juridisch gesproken de meeste Europese landen hieraan nog maar weinig opvolging hebben gegeven.

-  Europa heeft hierbij nood aan dringende internationale overeenkomsten. De meeste aanbieders van internetpornografie hebben immers hun servers staan op allerlei Zuiderse eilanden waarop de Europese wetgeving geen enkele vat  heeft.

-  Sexting heeft het mogelijk gemaakt dat naaktfoto’s van kinderen en jongeren vandaag met duizenden op het internet staan….  Het blijkt immers dat maar weinig volwassenen echt weten waar en hoe hier de grenzen tussen „toegelaten“ en „verboden“ liggen. Daarom is het, naar onze mening, dringend nodig dat de samenleving in Europa hiertoe wordt gesensibiliseerd en dat kan alleen door duidelijke toelichting en informatie te verstrekken. Daarom stellen we voor om hierover openlijk en openbaar te gaan spreken en hieraan uitdrukkelijk aandacht te geven, bijv. via affiches, discussiemomenten, ouderavonden, campagnes in de scholen enz.

-  Heel wat studies zijn intussen verschenen en ze tonen aan dat de consumptie van pornografie de relatievaardigheden van mensen in het gedrang  brengt en ook oorzaak is van de toename van seksueel geweld. Seksuele inbreuken onder minderjarigen zijn toegenomen. Lange termijn onderzoeken tonen intussen aan dat hoe meer jongeren pornografie consumeren hoe meer ze seksualiteit gaan scheiden van elke relatiecontext en hoe meer ze promiscuïteit als normaal gaan beschouwen.

-  Voor ons is het duidelijk dat kinderen en jongeren hiertegen beter beschermd moeten worden. Daarom vragen we uitdrukkelijk om het aanbod aan filtersoftware voor ouders drastisch te verbeteren en ouders uitdrukkelijk preventief te informeren en te waarschuwen.

Dank zij de financiële ondersteuning van de EU werd het alvast mogelijk dit Erasmus+-project ‚Let´s talk about Porno‘  degelijk uit te werken en op de homepage www.ipus4family.eu  een zelfstudieaanbod voor ouders te publiceren vergezeld en voorzien van het nodige informatiemateriaal .

________________

Deel deze pagina