De splinternieuwe APP is nu online!

Het internet – (g)een gebied dat buiten de wet staat.....              

Om de mediacompetenties bij ouders, grootouders, jongeren en allen betrokken bij opvoeding en opleiding te versterken, hebben we samen met 7 Europese partners een app ontwikkeld die uitnodigt tot vormen en leren!

Zie www.datapp.eu   (tik de driekleur aan om de nederlandstalige versie te bekijken)

Het DatAPP-team bij het eerste projecttreffen in Lüneburg, november 2015.

Het DatAPP-team bij het eerste projecttreffen in Lüneburg, november 2015.

 Privacy is in onze democratie één van de hoogste waarden en dat vraagt in deze tijd een online competentie van alle ouders…

Privacy is in onze democratie één van de hoogste waarden en dat vraagt in deze tijd een online competentie van alle ouders…

Het Internet – (g) een rechteloze ruimte…(g)een juridisch vacuüm…

Dit zijn onze standpunten omtrent gegevensbescherming en gegevensbeveiliging op het internet.

Op 17 december 2015 heeft de EU de langverwachte Europese wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens gepubliceerd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarmee een feit. Begin 2018 zal deze regelgeving ingaan. Het wordt dan de belangrijkste wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens binnen heel de Europese Unie.

1.Maar ook deze nieuwe Europese Algemene Verordening omtrent Gegevensbescherming (AVG) regelt niet de vraag wie tenslotte de eigenaar is van persoonlijke gegevens.
Volgens de bevindingen van het consortium is hier dringend behoefte aan verduidelijking. Wij vragen met aandrang dat persoonlijke gegevens op een analoge wijze zouden worden behandeld als eigendomsrechten en wat gebruik en overdracht ervan betreft dat dezelfde regels van het burgerlijk recht erop zouden worden toegepast als voor de overdracht van roerende goederen. Op deze manier zou elke burger in de mogelijkheid zijn om zelf te beslissen aan wie hij of zij persoonsgegevens wil doorgeven en tegen welke prijs.

2. Het Consortium is ingenomen met het feit dat nu het “recht op vergeten worden” (en dus het recht om gegevens te verwijderen) bij wet wordt geregeld. Wij voorspellen echter problemen inzake de uitvoering ervan m.n. bij leveranciers en mediagiganten die hun statutaire zetel buiten de Europese Unie hebben.

3.Inzake privacy en gegevensbescherming zijn bewustmaking en initiatie in alle lagen van de bevolking dringend noodzakelijk. Vele mensen hebben er nog steeds geen idee van wat er met hun persoonlijke en privacygegevens gebeurt. Er ontbreekt nog bij velen een juist aanvoelen ten aanzien van de risico's die massale gegevensopslag en digitalisering met zich hebben gebracht.

4. Wij zouden willen dat elke persoon, elke mens het recht verkrijgt  op gelijke participatie inzake toegang tot het internet. Elke vorm van directe of indirecte discriminatie moet hierbij vermeden worden.

5. Ondanks nieuwe terroristische dreigingen, blijven wij gekant tegen elke vorm van grootschalige controle van de bevolking zonder concrete aanleiding.


6. Met betrekking tot de gegevensbescherming appelleren wij aan het beleid om nog meer de veiligheid van data te waarborgen en in het bijzonder de strijd aan te gaan tegen diefstal van identiteit en identiteitsfraude.

7 kinderen, jongeren en kwetsbare personen moeten in de huidige en toekomstige digitale tijd een bijzondere bescherming krijgen en die ook ervaren.

Opvoeden, onderwijzen en leren via DATAPP, een applicatie ter verbetering van de mediacompetenties bij ouders, in het volwassenenonderwijs en in de schoolse opleiding van jongeren en kinderen.

DATAPP – naar een App ter bevordering van de gegevensbescherming en de privacy.

Betreft: het ERASMUS+ strategisch partnerschapsproject

nr. 2015-1-DE02-KA204-002532

Een korte voorstelling van het project en zijn doelstellingen

De privacy en gegevensbescherming van kinderen en jongeren zijn de beide elementen waarop dit strategisch partnerschap zich wil focussen. Privacy is in onze democratie één van de hoogste waarden en dat vraagt in deze tijd een online competentie van alle ouders…

De beste bescherming genieten die kinderen en jongeren die in hun familie te horen krijgen over voorzichtige omgang met sociale media en over de bescherming van data en waardering van de persoonlijke levenssfeer. Ouders, grootouders en voogden hebben hierin een belangrijke rol te vervullen. Het ligt dan ook voor de hand dat ouders geïnformeerd moeten zijn, online competenties moeten hebben en/of een leeraanbod moeten kunnen verkrijgen dat hen informeert over het thema gegevensbescherming en –veiligheid en hen helpt bij de beveiliging van hun kinderen.

Met het project “Het Internet – (g)een rechteloze ruimte” wil een consortium van hierin onderlegde opleidingen en verenigingen uit acht Europese lidstaten onder leiding van de Duitse vereniging “Recht in Europa” daartoe een Europa-brede tool aanbieden.

Met name wil zij een DATAPP ontwikkelen, een on line webgebaseerde beschermings-App. Daarin zullen de gebruikers belangrijke informatie verkrijgen over de thema’s copyright en auteursrecht, technische en inhoudelijke veiligheid, reclame en werving via het internet, cybermobbing en cybercriminaliteit, ….enz. De informatie zal worden aangeboden in de vorm van actieve spellen en leermodules.

Bovendien zal deze DATAPP de gebruikers ervan (ouders, grootouders, opvoeders)

- op de hoogte brengen van hun  recht op juiste informatie   ,

- hen offline een paswoordcontrole aanbieden waardoor ze zelf de veiligheid van paswoorden kunnen beoordelen.

- een “Reporter”-tool ter beschikking stellen waarmee de gebruiker onmiddellijk rechtstreeks contact kan opnemen met overheden en/of diensten verantwoordelijk voor de bewaking van gegevensbeveiliging.

- de mogelijkheid bieden ook om documenten, zoals foto’s en video’s, op te laden en te verzenden.. Deze functie zal sterk bijdragen tot het minimaliseren van een mogelijke drempel voor de rapportage van gegevensovertredingen.

Doel is dat ouders en hun kinderen en tieners zich veiliger op het NET kunnen bewegen en dat alle betrokkenen zoveel mogelijk geïnformeerd geraken op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

                                                        ___________

 DE in maart 2016 gevoerde ENQUÊTE

U hebt met velen deelgenomen aan  de bevraging die we midden maart 2016 in Vlaanderen aan bijna 1500 ouders, grootouders, leerkrachten en pedagogen online hebben toegestuurd.

Toen de enquête werd afgesloten op dinsdag 5 april 2016 had het consortium 878 antwoorden ontvangen.

Een gedetailleerde analyse van de ontvangen antwoorden, met statistische gegevens per deelnemend land,  vindt u verder op deze website. Een samenvatting ervan volgt hier:

SAMENVATTING van de BEHOEFTENANALYSE

op basis van de antwoorden uit de gevoerde enquête

Op basis van de enquête die we hebben uitgevoerd in zeven EU-landen, konden we belangrijke informatie verzamelen over  de relevantie van thema’s als gegevensbescherming en gegevensveiligheid in al zijn facetten en over de daarmee samenhangende diverse noden en behoeften.  We baseren ons dus op een online-bevraging  bij ouders, grootouders en pedagogen  met betrekking tot de veiligheid op het internet van kinderen en jongvolwassenen (van 0 tot 18 jaar) die zij opvoeden en begeleiden. We hanteerden daartoe  het Evasys-enquêtesysteem.  De bevraging telde  zowel gesloten als open vragen met betrekking tot o.m. de toegang tot de verschillende media, over hun  kennis en inzicht in de problematiek en over hun behoefte aan ondersteuning en aan verdere informatie.

De kwantitatief-beschrijvende analyse van alle resultaten toont aan dat  meer dan 70 % van de kinderen toegang heeft tot smartphones en/of pc’s en dat  50 % van de kinderen gebruik maakt van een tablet. Tegelijkertijd verduidelijkt de analyse dat er een groot kennistekort  is en nood aan ondersteuning op het vlak van gegevensbescherming en gegevensveiligheid.

Het resultaat van de steekproef per land toont ons volgend beeld:

De respondenten in alle landen worden geconfronteerd met de thematiek van  gegevensbescherming en  -beveiliging en niet minder dan  85 % heeft bedenkingen en twijfels als het gaat om de veiligheid en bescherming van hun persoonlijke gegevens! In het bijzonder maken de Duitse respondenten (97%!) zich hierover ernstige zorgen, terwijl de Belgen met 76% het minst bezorgd  blijken te zijn.

88% van de ondervraagden geeft aan te weten wat een privacyverklaring is maar in de feiten blijkt men ze niet te lezen….  De meeste respondenten melden wél dat ze de privacyverklaring lezen als het om online-banking gaat en  het minst wordt ze gelezen als het om cloud-diensten handelt.

De meeste bevraagden merken op dat ze niet weten wat ondernemingen met hun persoonlijke gegevens aanvangen en dat ze evenmin weten naar welke landen die doorgegeven worden.

Bijna 2/3 van de respondenten is vragende partij om informatie en ondersteuning over dit alles te kunnen bekomen. Er tekent zich bijgevolg een eerder onberedeneerde omgang af met het digitale aanbod en een groot tekort aan informatie. De respondenten vrezen het meest misbruik van hun persoonlijke gegevens door cybercriminelen en bedrijven.  50% van de ondervraagden drukt zijn twijfels uit over de veiligheid van hun gegevens bij bedrijven. Bij de ‘open’ antwoorden worden bijkomende bedenkingen gemaakt over stalking en zelfs over de verhoging van ziekenfondsbijdragen na toegang tot de persoonlijke gegevens.

34 tot 67% van de respondenten uit alle 7 Europese landen geeft aan informatie en ondersteuning nodig te hebben over alle bevraagde thema’s. Elk van de respondenten meldde minstens één thema waarvoor hij/zij concrete hulp nodig heeft.  Hierbij komen nog thema’s als veilige omgang met paswoorden,  het prijsgeven van persoonlijke gegevens en het gebruik hiervan door bedrijven, autoriteiten en privépersonen, en hoe ondernemingen of autoriteiten de bescherming van persoonsgegevens verzekeren en naar welke landen ze deze doorgeven.

Op basis van deze resultaten kan men in globo concluderen dat er momenteel een grote behoefte bestaat bij ouders, grootouders en pedagogen inzake voorlichting, bewustmaking en assistentie in verband met gegevensbeveiliging en de -bescherming van de  persoonlijke gegevens op het internet.

De doelstelling van het project wordt aldus nogmaals duidelijk onderstreept: het initiatief van de Duitse vereniging Recht in Europa zal met het consortium van zeven in het thema onderlegde fora uit zeven EU-landen ertoe leiden, zo hopen we, dat ouders, grootouders en pedagogen aan het einde van de projectlooptijd  beschikken over een zeer nuttig instrument, een datAPP, die hen in staat zal stellen om kinderen en jongeren op een volstrekt veilige wijze  met het internet te leren omgaan.

___________

:

Dit zijn de leden van het DATAPP-consortium

De projectcoördinator is: Recht in Europa e.V gevestigd in Jena, Duitsland, zie:              www.recht-in-europa.eu

De partners zijn:

P2: Stiftung Medien und Onlinesucht, gevestigd in Lüneburg, Duitsland, zie:    www.stiftung-medienundonlinesucht.de

P3: Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, gevestigd in Linz, Oostenrijk, zie:

P4: Bartin Lisesi, gevestigd in Bartin,Turkije.

P5 Sdruzhenie Uchebna rabotilniza Evropa - Lernwerkstatt Europa, gevestigd in Pleven, Bulgarije, zie:   http://lernwerkstatt-bg.eu

P6 K Milios and Sia oe , gevestigd in Athene, Griekenland, zie:http://www.dian.gr/

P7 Sambucusforum, gevestigd in Bonheiden, België, zie:http://www.sambucusforum.be

P8 Interkulturo, gevestigd in Maribor, Slovenië, zie:

Gedetailleerde analyse van de EU-DATTapp-enquête

Op basis van de in deze PowerPoint getoonde resultaten blijkt dat er momenteel een grote behoefte bestaat bij ouders, grootouders en pedagogen inzake privacy en gegevensbeveiliging op het internet.

Persbericht: beveiliging van kinderen op het internet

Samenkomst in Slovenië

Samenkomst in Slovenië

SAMBUCUSFORUM vzw neemt deel aan een Internationaal Project

over databescherming en-beveiliging op het internet.

Het forum helpt mee een App te ontwikkelen om de online-bekwaamheid van ouders, grootouders, opvoeders en leraars te verhogen

Wat gebeurt er met de gegevens, foto’s en beelden die mijn kind op het net zet? Hoe zeker is het gekozen paswoord? Wat doet Facebook en Whatsapp met al die data met informatie over mijn kind?

Samen met partners uit Oostenrijk, Duitsland, Bulgarije, Griekenland, Slovenië en Turkije neemt Sambucusforum voor België deel  aan het Erasmus+ project : DatAPP . Het hele project wordt gecoördineerd door Recht in Europa, een bekend platform uit de Duitse universiteitsstad Jena .

‘Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging voor kinderen en jongeren staan centraal in dit strategische partnerschap’ zegt coördinator Bernd Werner. ‘De privaatsfeer is een kostbaar goed in onze democratie, dat veronderstelt vandaag ook een hoge online bekwaamheid van ouders en opvoeders!’

Allen die bij opvoeding en onderwijs betrokken zijn hebben hierover informatie nodig en een leerprogramma dat hen helpt bij de ondersteuning van hun kinderen op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging op het internet.

‘Met de ontwikkeling van deze app wordt een belangrijke stap gezet naar bescherming van de privacy om hopelijk vele mensen die met opvoeding van kinderen en jongeren begaan zijn, op een eenvoudige wijze te ondersteunen in hun dagelijkse leven’ zegt Bernd.

Dat velen dit wensen blijkt uit de  online enquête die we onlangs met dit ERASMUS+ project hebben gehouden. Meer dan 1000 ouders hebben ze  beantwoord en toont aan dat de interesse voor deze te ontwikkelen applicatie (DatAPP)  zeer groot is.                                                                                              

 Alle partners zijn onlangs bijeengekomen in Maribor, Slovenië, waarbij de eerste veelbelovende  resultaten zijn voorgesteld.

Op onze website www.sambucusforum.be kan u de eerste conclusies vinden en een uitgebreide analyse van de resultaten van de bevraging.

___________________

Op 17 december 2015 heeft de EU de langverwachte Europese wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens gepubliceerd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarmee een feit. Begin 2018 zal deze regelgeving ingaan. Het wordt dan de belangrijkste wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens binnen heel de Europese Unie.

Op 17 december 2015 heeft de EU de langverwachte Europese wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens gepubliceerd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarmee een feit. Begin 2018 zal deze regelgeving ingaan. Het wordt dan de belangrijkste wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens binnen heel de Europese Unie.

HOE KAN IK MIJN PRIVACY OP HET INTERNET BESCHERMEN?

Meer dan 90 % van de personen  verantwoordelijk  voor de opvoeding  van jongeren in Europa maakt zich zorgen over het gebruik, de bescherming  en de opslag van zijn gegevens op het internet.

De nieuwe Europese verordening over  gegevensbescherming  is klaar en moet  in 2018 in alle lidstaten van kracht worden.

Met het ERASMUS+ project “DatAPP.eu” sluit Sambucusforum zich hierbij aan en zocht samen met  zeven Europese partners naar antwoorden op vaak gestelde vragen als:

Wat doen bedrijven zoals Amazon of Google met onze gegevens?

Wat doet Whatsapp met de beelden, de foto’s en de gegevens van mij en mijn (klein)kinderen?

Zijn mijn gegevens veilig op het internet?

Wat wordt op het Net openbaar gemaakt, zelfs zonder mijn toestemming?

Hoe kan ik mezelf en mijn (klein)kinderen optimaal beschermen?

DatAPP. eu biedt daartoe:

-          Achtergrondinformatie

-          Een leerpakket voor grootouders, ouders en kinderen over hoe ze veilig moeten omgaan met het internet

-          “DatAPP.eu” sensibiliseert, informeert en geeft toelichting over de thema’s gegevensbescherming en gegevenszekerheid zoals bijvoorbeeld  over paswoordbescherming en  veiligheidsinstellingen, over kansspelen en bedrog, sociale netwerken, foto’s en video’s en over veel meer….

-          Onze app over gegevensbescherming wil bijdragen tot de ontwikkeling van noodzakelijke mediacompetenties in de  vorming van volwassenen en jongeren.

-          Ouders, grootouders en opvoeders zullen bij middel van een interactief leerspel, samen met hun kinderen en leerlingen gemakkelijk en snel de geschikte competenties verwerven inzake gegevensbescherming en gegevenszekerheid

-          “DatAPP.eu” zal u motiveren en trainen in het correct gebruiken van het  worldwide web.

    -----------)  Zodat onze kinderen, kleinkinderen  en jongeren zich vrij en veilig kunnen bewegen op het internet.

.

Kinderen gaan naar Google met (al) hun vragen .....

Als ze met vragen zitten verkiezen vele kinderen het internet op zoek naar antwoorden... Zo blijkt dat vier kinderen op tien eerst het internet gaan bevragen vooraleer ze naar hun moeder of vader stappen. Bij tieners uit het secundair onderwijs is dat bij meer dan 50 % het geval. Dat is gebleken uit onderzoek naar digitalisering bij duizend gezinnen met kinderen tussen 9 en 14 jaar, uitgevoerd door iVOX .Ouders appreciëren de enorme bron aan informatie van het internet, maar hun grootste bekommernis is dat ze niet goed weten wat hun kinderen online uitspoken. 52% maken zich zorgen over de "schermtijd" van hun kinderenen 68% van de ouders probeert zoveel mogelijk samen in eenzelfde kamer te zijn wanneer hun kind online is .In sommige gezinnen bestaat ook de stiekeme controle; 40% leest wel eens mails en berichten zonder dat hun kind dat weet ...

De APP is nu online!

Het internet – (g)een gebied dat buiten de wet staat.               Ter verbetering van de mediacompetenties bij ouders, grootouders, jongeren en allen betrokken bij opvoeding en opleiding is een app uitgewerkt die uitnodigt tot vormen en leren. Zie www.datapp.eu

Persmededeling: 15 juli 2017: Een Privacy-App om de media-competenties van ouders, grootouders, kinderen, jongeren én leerkrachten te verbeteren.

Hoe veilig is WhatsApp? Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik ben aangemeld bij Facebook? Hoe veilig is het wachtwoord dat ik al jaren gebruik?

Meer dan 90% van de ouders in Europa zijn bezorgd over de veiligheid van hun gegevens op het Internet en vragen zich af hoe ze zichzelf en de privacy van hun kinderen kunnen beschermen?

Samen met partners uit Oostenrijk, België, Bulgarije, Griekenland, Slovenië en Turkije werkten de stichtingen “Recht in Europa” en “Media en online verslaving”  een Erasmusproject uit met als doelstelling  kinderen en jongeren veilig met het internet te leren omgaan.

Privacy is een grote troef in onze democratie, maar dat veronderstelt in deze tijd een hoog niveau aan online competenties.  Daarom is het zo noodzakelijk dat ouders goed geïnformeerd worden en  leerrijke richtlijnen verkrijgen om de privacy  van hun kinderen op het internet optimaal te kunnen verzekeren.

De door alle partners samen  ontwikkelde APP (www.datapp.eu ) is vanaf nu beschikbaar in 7 talen. Vorige maand op 21 juni is de privacy-App gepresenteerd in het Bulgaarse Pleven tijdens een Europese conferentie aan het thema gewijd.

Hij is vanaf nu gratis verkrijgbaar en kan worden gedownload zowel op Apple- als op Android toestellen.

Via de genoemde website kan het leerspel gespeeld worden , je kan het downloaden op je PC en tablet en het via de QR-code downloaden op je GSM  voor Apple en voor Android (tik “Lernspiel datapp” in)

Kinderen tussen 9 en 14 jaar gaan met hun vragen naar Google...

Als kinderen met vragen zitten dan verkiezen vele van hen een antwoord te vinden op internet vooraleer ze ermee naar hun moeder of vader stappen.Bij jonge tieners uit het lager secundair onderwijs is dat zelfs 50%. Dat is gebleken uit onderzoek naar digitalisering bij 1000 gezinnen in Vlaanderen, uitgevoerd door iVOX. Ouders appreciëren de onuitputtelijke informatiebron die het internet is, maar hun grootste bekommeris is dat ze niet weten wat hun jonge kinderen uitspoken op het internet. 52% van de ouders is bezorgd over de "schermtijd" van hn kinderen. En 68 % probeert zoveel mogelijk in eenzelfde kamer te zijn als hun kinderen online zijn. In nogal wat gezinnen gebeurt de controle ook wel stiekem: 40% leest wel eens de mails en berichten van hun jinderen zonder dat ze dat weten ...

Deel deze pagina