Persmededeling n.a.v. Safer Internet Day februari 2019

Het PODIGIKOM-project dat ouders en sociale werkers competenties wil bijbrengen om kinderen en jongeren die verslaafd zijn of dreigen te geraken aan internetpornografie, toont zijn resultaten.

Internationaal Symposium voor sociale werkers gehouden in Graz, Oostenrijk, op 7 mei 2019 met voorstelling van de resultaten van het ERASMUS+ project PODIGIKOM.

Internationaal Symposium voor sociale werkers gehouden in Graz, Oostenrijk, op 7 mei 2019 met voorstelling van de resultaten van het ERASMUS+ project PODIGIKOM.

PODIGIKOM Eindsymposium in GRAZ : presentatie door Sambucusforum op 7 mei 2019

PSSSST.eu : Sociale werkers en pornografie

PERSMEDEDELING

Preventie - seksualiteit – support - schaamte – zekerheid - taboe

Bonheiden 22.05.2018 - Onze vereniging Sambucusforum vzw en de partnerorganisaties uit Oostenrijk, Griekenland, Bulgarije, Duitsland en Roemenië zijn actief betrokken bij de uitvoering van het project "PODIGIKOM – Pornografiecompetentie in het dagelijks leven voor maatschappelijk werkers". Wij kwamen van 30.04 tot 02.05 samen in Mechelen om de invulling van de werktaken te bespreken. De nadruk lag onder meer op de verspreidingsactiviteiten voor het project, maar ook op het educatieve spel "Zonder Taboe ", dat in het kader van het project werd ontwikkeld en beschikbaar zal zijn voor de leeftijdsgroep: a) jonger dan 14 jaar en b) ouder dan 14 jaar.

De planning voor de komende projectfase is als volgt: 

a) het afwerken en een eerste test van bovengenoemd taboespel

b) de voltooiing en de eerste tests van het filosofisch handboek voor kinderen en voor de jeugd

c) Onderzoek naar en gebruik van wettelijke rechten op projectinhoud

d) het ontwerp van de projectwebsite en het reclamemateriaal voor het project

e) de ontwikkeling van de website van het project: www.psssst.eu

De belangrijkste resultaten, die uit de metastudies van alle partnerlanden naar voren zijn gekomen en zijn gepresenteerd tijdens de radiocampagnes van SID (Safer Internet Day /Dag voor een veiliger internet) op 06.02.2018 en tijdens diverse evenementen in de partnerlanden, wijzen erop dat gemakkelijke toegang tot talrijke websites met pornografisch materiaal met slechts één "klik", een van de huidige gevaren op het internet voor adolescenten vormt. De onderdompeling in een gewelddadige wereld die soms kenmerkend voor hen is en de daaruit voortvloeiende psychosomatische effecten wijzen op een hoog risico van verslaving.

Verdere informatie vindt u op onze website : www. sambucusforum.be of via mail : sambucusforum1@gmail.com

Derde projectmeeting, Mechelen, mei 2018

Derde projectmeeting, Mechelen, mei 2018

 

 

Pornografievaardigheid in het dagelijks maatschappelijk werk

Het Europese onderwijsproject "Pornografievaardigheden in het dagelijkse maatschappelijke werk" leidt jongerenwerkers op in de omgang met internetpornografie en biedt in deze context een hoogwaardige leermogelijkheid voor open jeugdwerk, dat ook de instellingen blijvend versterkt en leidt tot een publieke discussie over ethische kwesties.

De geleerde competenties leren kinderen en jongeren adekwaat om te gaan met pornografische media-inhoud en na te denken over hun gedrag.

Daarnaast is er behoefte aan een geschikte institutionele cultuur en structuur om met de eigen conflicten om te gaan en de volgende stap te zetten. Hoe zie ik het onderwerp als deskundige? Waar is mijn grens? Deze moet ook in concrete situaties vertegenwoordigd zijn en ingebed zijn in het discours op institutioneel niveau.

Tijdens de uitvoeringsfase worden de volgende resultaten verwacht:

 Een interactief internetplatform in minstens 6 talen met de volgende inhoud:

opleidingsmodules ter bevordering van de pornografievaardigheid met interactief materiaal en oefeningen in verband met de pornografievaardigheid

Professionele interventie/kennis en waarden

Een systeem van waarden en normen als richtlijn voor zelfstandige actiepatronen.

Juridische verduidelijking/wettelijke kadervoorwaarden

Een handboek voor filosoferen met kinderen en jongeren.

Met deze zinvolle onderwijstaken geven wij gehoor aan de oproep van het Europees Parlement om alles in het werk te stellen om kinderen in de digitale wereld te beschermen en samen te werken door middel van systematische opleiding van alle krachten die actief zijn op het gebied van jeugdzaken.

coördinerende instelling:

Stichting Media en Online Verslaving - www.stiftung-medienundonlinesucht.de

Contact: Mevrouw Arnhild Zorr-Werner.

projectpartners

Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie / AU

Sambucusforum/BE

UCHEBNA RABOTILNITSA EVROPA SDRUZHENIE/BG

EDUCOMMART/GR

Fundatia romano-germana de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor/RO

Marketplace GmbH - Agentschap voor Web & App/DE

Recht in Europa /DE

Maatschappelijk werk en pornografie

ERASMUS+ project nr. 2017-DE04-KA205-015270

IJveren voor een noodzakelijke “pornografiecompetentie” bij  maatschappelijk werkers, jeugdwerkers en opvoeders. 

Pornografie is vandaag een wezenlijk bestanddeel geworden van de leefwereld van jongeren. Onderzoek daarover wijst uit dat jongeren/ jonge mensen/ kinderen…, ondanks bestaande juridische regelgeving, op het Internet probleemloos  toegang hebben tot  pornografische inhouden. Zelfs blijkt uit recente bevragingen dat zowat 50% van hen regelmatig pornografisch beeldmateriaal bekijkt en consumeert. (Altzstötter 2006; eNASCO, 2015)

Daarenboven stijgt het aandeel ongewenste contacten met pornografie (Grimm 2010:15). Als bv. kinderen het onschuldige  woord ‘vies’ of ‘ranzig’ intikken in Google, dan worden hen ook pornografische inhouden getoond. Uitgebreidere studies en meta-analyses  uitgevoerd over heel Europa komen tot de bevinding dat de confrontatie met internetpornografie in  Europa tot de belangrijkste online risico’s behoort. (Hasebrink et al 2009). Het lijdt  dus geen twijfel  dat de veelvoudige mogelijkheden van en de gemakkelijke toegang tot pornografie bergen risico’s inhouden en opgroeiende kinderen onzeker maken over hun seksuele socialisatie.

Europa heeft  al gereageerd en beschermingsfilters zoals classificatietools voor door gebruikers gecreëerde inhouden ter beschikking gesteld, zoals het project ‘You rate it’ aantoont. Hoewel die filters ook steeds meer omzeild kunnen worden (1), niet overal voldoen (2) en op zich niet toereikend(3) maar wel noodzakelijk, zijn. Om dit acute probleemgebied van het internetgebruik adequaat aan te pakken, is een samenwerking met niet-gouvernementele partners op dit vlak van zeer groot belang.

Omwille van de gelijkaardige problemen in heel Europa, samengaand weliswaar met  verschillende ervaringen en onderzoeksinspanningen, hebben wij een transnationaal leren nodig en vaktechnische uitwisseling om hierop professioneel  en adequaat te kunnen reageren.

Daarom zijn de maatschappelijke werkers  de doelgroep van dit project, zij worden geconfronteerd met jeugdwerk en preventie over deze actuele vragen en probleemgebieden én zij kunnen deze leemte professioneel invullen. Tegelijkertijd bestaat er hier een enorme  opleidingsbehoefte, zowel op het gebied van de actuele ontwikkelingen als op het gebied van wettelijke regelingen omtrent pornografie in Europa, maar ook inzake de  individuele en professionele vanzelfsprekendheid waarmee jeugdwerkers in deze hun werk moeten verrichten

Met medewerking van politici en gemeenten engageren wij ons als Vlamingen,  samen met een consortium van verenigingen en organisaties uit Oostenrijk, Bulgarije, Roemenië  en Duitsland om deze duurzame vormingsopgave te verwezenlijken. We doen dat met  een dubbele strategie, die enerzijds vaardigheden opbouwt door middel van instrumentele  kwalificatieskills, zowel persoonlijk als institutioneel, en door anderzijds vooral bij te dragen tot een actieve en doordachte discussie over dit problematische thema.

Het is ons duidelijk doel om beide strategieën met elkaar te verbinden en te integreren in de context van het sociale en maatschappelijke werk.

eerste projectmeeting, Lüneburg, 14-16.08.17
eerste projectmeeting, Lüneburg, 14-16.08.17
eerste projectmeeting, Lüneburg, 14-16.08.17
eerste projectmeeting, Lüneburg, 14-16.08.17
met Hiltrut Lotze, lid van de Duitse Bondsdag,
met Hiltrut Lotze, lid van de Duitse Bondsdag,

Internetpornografie en Sexting - een persmededeling -

PERSMEDEDELING

Internetpornografie en sexting,  binnen het voorlichtingsveld van de sociale hulpverlening en het maatschappelijk werk.

Bonheiden,18.11.2017

Pornografie is momenteel een niet te onderschatten onderdeel van de leefwereld van jongeren. Onderzoek toont aan dat jongeren op het internet – ondanks een bestaand juridisch kader – probleemloos aan pornografische inhouden geraken en dat bijna de helft van alle ondervraagde pubers deze ook regelmatig aanklikken en gebruiken. Daarenboven stijgt ook het aandeel aan ongewilde kontakten met pornografie. Als kinderen bv. het onschuldige woord ‘goor’ of ‘ranzig’ googlen, dan worden ook al pornografische inhouden getoond. Er bestaat geen twijfel over het feit dat de veelvoudige mogelijkheden en de gemakkelijke toegang tot pornografie hopen risico’s met zich brengen en jongeren onzeker maken in hun seksuele socialisering. Europa heeft daarop ook al gereageerd en beschermingsfilters zoals classificatietools voor door gebruikers gecreëerde inhouden, ter beschikking gesteld omdat filters ook steeds meer omzeild kunnen worden (1), niet overal voldoen (2) en (3) zeker niet toereikend hoewel noodzakelijk zijn. Om het probleemgebied van het internetgebruik passend te benaderen, is een samenwerking met niet-gouvernementele partners op dit gebied van zeer groot belang. Omwille van de gelijkaardige problemen in heel Europa en samen met de verschillende internationale ervaringen en onderzoeksinspanningen, is hier duidelijk nood aan een transnationaal leren via beroepsuitwisseling uit o.m. sociale arbeid om een effectieve handelingsbevoegdheid tot stand te kunnen brengen.                 

Daarom zijn hulpverleners uit de sociale sector de doelgroep van dit project. Zij worden geconfronteerd met jeugdwerk en preventie aangaande deze actuele vragen en probleemgebieden én zij moeten deze leemte professioneel kunnen invullen. Tegelijkertijd bestaat hier dus een enorme  opleidingsbehoefte, zowel op het gebied van actuele ontwikkelingen als op het gebied van wettelijke regelingen over internetpornografie in Europa. Ook verdient de individuele, professionele vanzelfsprekendheid waarmee jeugdwerkers deze problematiek moeten benaderen veel meer aandacht.

De Vlaamse vzw SAMBUCUSFORUM neemt, samen met 6 andere Europese partnerorganisaties, deel aan dit tweejarig Erasmus+ project getiteld ‘Podigikom’ wat staat voor “Pornografiecompetentie in het dagelijks leven van de sociale arbeid”.

Zie: www.sambucusforum.be     Contact : Jan Geens – sambucusforum1@gmail.com

Projectcoördinator is de Duitse Stiftung Medien- und Onlinesucht uit Lüneburg ,   zie:                                                www.stiftung-medienundonlinesucht.de  met als contactpersoon Arnhild Zorr-Werner, arnhild.zorr-werner@stiftung-medienundonlinesucht.de

Betreft een Erasmus+ project

Duur van het project : 01.06.17 – 31.05.19   Website van het project : www.psssst.eu

Tips voor ouders van jonge kinderen

  Goed omgaan met digitale media leren kinderen het makkelijkst in familieverband.

Als je ouder of grootouder bent dan ben je in elk geval mee verantwoordelijk voor de opvoeding van je kinderen en kleinkinderen!

Het ligt echt voor de hand dat je deze verantwoordelijkheid ook moet uitoefenen als het gaat om de diverse digitale media die jouw kinderen gebruiken! Het zijn jullie ouders, maar ook grootouders, die beslissen welke media- apparaten en welk digitale bronnen uw kinderen op welke leeftijd en in welke omvang mogen gebruiken

Geef op de eerste plaats zelf het goede voorbeeld!  Heb contact en spreek met je familie tijdens het eten in de plaats van je e-mails te checken, of tijdens de maaltijd te communiceren met allerlei mensen die niet aan tafel zitten !

Omwille van je opvoedingsplicht  ben je er vandaag ook verantwoordelijk voor om je uitvoerig en grondig te informeren over de digitale wereld waarin je kinderen zich bewegen. Goede raadgevers daarvoor zijn er, maar je moet ze ook willen raadplegen!

Zorg voor duidelijke en klare afspraken inzake het gebruik van de digitale media (zoiets als “Nintendo alleen in het weekend”, “geen smartphone tijdens het maken van huiswerk en schooltaken”, ….) maar zodanig dat die dan begrijpelijk én uitvoerbaar zijn voor je kinderen. En dan is het natuurlijk zaak om bij deze afspraken te blijven en eraan te houden! Veel geluk ermee!

Organiseer de digitale media voor je eigen gebruik en naar jouw zin: zo kan je smartphone ook een goed hulpmiddel zijn dat het dagelijks leven van je kinderen begeleidt en hen herinnert aan afspraken en opdrachten. Didactisch goed gemaakte Apps en videospellen kunnen hen nieuwe leermogelijkheden aanreiken en het leren voor kinderen én ouders makkelijker maken.

Maak je als ouder vertrouwd met de veiligheidsinstellingen van digitale toestellen en weet wie daarvan de aanbieders zijn:  consequent ingestelde toegangen zorgen ervoor dat je kind helemaal niet in contact komt met bepaalde inhouden ( bijv. pornografie) of met betaalsites…..

Vertrouwen of controle? De mate waarin je het digitaal gebruik van je kinderen bewaakt (bijv. of je toegang eist tot hun paswoorden) moet passen in je algemene opvoedingsstijl! Maak je kinderen duidelijk waarom je in elk geval een zekere controle op hun mediagebruik wenst.

Spreek je kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, ook over de gevaren van het internet (bijvoorbeeld Phishing, Cybermobbing, ….) maar zeker ook over de risico’s die ze er zelf door eigen toedoen  kunnen  lopen (zoals Sexting bij teenagers).

Maak kennis met volgende sites die ontwikkeld zijn met steun van de Europese Commissie door een internationaal consortium van 7 EU-partners over het thema internetpornografie en sexting onder de algemene titel “Let’s talk about porno”:  www.ipus4family.eu en www.datapp.eu en www.psssst.eu

_______________

Sexting en internetpornografie: een realiteit in het leven

van kinderen en jongeren

We horen ouders schaamtevol zeggen dat hun kinderenop het internet in contact zijngekomen met pornografisch materiaal. Beseffen diezelfde ouders dan niet dat die kinderen wellicht ook naaktfoto’s van zichzelf versturen en aan sexting doen?

Onderzoek toont aan dat velen met hun smartphones via instagram en andere moeilijk in te perken programma’s op die wijze volop met seksualiteit aan het experimenteren gaan.

Het internet drukt in grote mate zijn stempel op het dagelijks leven van onze opgroeiende kinderen. Naast de enorm vele mogelijkheden en kansen die de nieuwe media bieden zijn er daarbij ook onvermoede risico’s en zelfs gevaren.

Internetpornografie is er daar één van. De meest bevraagde begrippen op alle zoekmachines zijn seksueel getint en onze opgroeiende kinderen en pubers kunnen onopvallend en meestal niet gefilterd pornografisch materiaal bekijken. Steken we het maar niet onder stoelen of banken: wereldwijd zijn er momenteel meer dan tweehonderd duizend websites op het net met pornografische inhoud.

Daarbij komt dus ook sexting: het fotograferen van naaktselfies en het filmen van eigen seksuele handelingen en het makkelijk verspreiden ervan.

Bijna elk kind bezit een eigen smartphone of tablet, vaak met directe internettoegang… Hebben ouders het handelen van hun kinderen in de online ruimte nog enigszins onder controle? Hoe gaat het er momenteel nu eigenlijk wel aan toe bij jongeren op het internet?

Om daarop een antwoord te verkrijgen hebben we in 2016  in het kader van een Europees project 1000 ouders met kinderen tot 17 jaar daarover bevraagd. Zie www.ipus4family.eu

De resultaten van de bevraging leerden ons dat 70% van de ouders er quasi zeker van is dat hun kind, ouder dan 11 jaar, reeds minstens één maal pornografie op het internet heeft ontdekt of ontmoet, en 30% van de ouders vreest dat hun kind reeds ervaring heeft met sexting.

We leerden er ook uit dat ouders die snelle evolutie en impact van het internet op hun kinderen hebben onderschat. Eén en ander vereist duidelijk dat ouders (en ook grootouders …)de uitdaging moeten aangaan om hun mediacompetenties op korte tijd te versterken!

De bevraging leerde ook dat ouders op internettoestellen meestal geen beschermingsfilters gebruiken en dat hun kinderen daardoor ook makkelijk met niet passende inhouden worden geconfronteerd. Slechts 33% blijkt filtersoftware te gebruiken en slechts weinigen van hen beschikken over een degelijke te betalen versie …

Komt daarbij dat vele ouders maar zeer moeilijk met hun kinderen over pornografie en sexting in gesprek kunnen komen. Diezelfde kinderen echter, ook omdat ze door hun ouders niet of onvoldoende worden voorgelicht, gaan naar antwoorden op hun vragen over seksualiteit zoeken op het internet.  Meer dan ooit blijkt het noodzaak dat ouders met hun kinderen op een open manier de bron zouden zijn waar ze met hun vragen terecht kunnen, niet dus…

De resultaten van de IPUS- enquête kan je raadplegen op www.sambuscusforum.be 

Een beter internet begint bij jou! "Dit is de slogan van de editie van Safer Internet Day 2018 op 6 februari 2018.

Creëren. Verbinden. Delen. Dit zijn acties die niet zo erg lijken in het online leven van kinderen en jongeren. Het internet maakt het mogelijk om bepaalde gedragingen te stellen, om te lachen, zonder na te denken over de gevolgen voor anderen. De educatieve uitdaging van vandaag is niet zozeer om het internet veiliger te maken voor kinderen en jongeren, maar vooral "beter".                   « Beter » omdat respect en tolerantie hierin vervat zijn.

PSSSST Pressemitteilung 1 SBF NL

Deel deze pagina